Rozdział I Postanowienia ogólne
Klub Dziecięcy Puchatek w Kaniowie, zwany dalej Klubem Dziecięcym lub Klubem, działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „ustawą”, aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, przepisów statutu Klubu Dziecięcego, nadanego uchwałą organu stanowiącego Gminy Bestwina oraz innych właściwych aktów prawnych;
2. wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych gminy Bestwina;
3. niniejszego regulaminu organizacyjnego.

§ 1
1. Regulamin organizacyjny Klubu Dziecięcego określa organizację pracy placówki, a w szczególności:
a) ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym
b) obsadę kadrową Klubu Dziecięcego
c) zasady funkcjonowania Klubu Dziecięcego
d) zakres współpracy rodziców i opiekunów prawnych z Klubem Dziecięcym oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka,
e) warunki i sposób udzielania świadczeń przez Klub Dziecięcy
f) organizację opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym , w tym:
 prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych;
 prawa dzieci, korzystających z Klubu.


§ 2
1. Ze świadczeń Klubu Dziecięcego mogą korzystać dzieci w przedziale wiekowym określonym ustawą.
2. Klubu Dziecięcy organizuje opiekę nad dziećmi:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 –17.00 - pięć dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku.
b) Dziecko w Klubie Dziecięcym może przebywać maksymalnie przez czas zdeklarowany w umowie przez rodzica.
c) Klub Dziecięcy jest nieczynny we wszystkie dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.
d) W okresach między świątecznych Dyrektor Klubu, po uprzedniej weryfikacji potencjalnej frekwencji, może w drodze zarządzenia wprowadzić dzień wolny.

§ 3
Wprowadza się procedurę rejestrowania obecności pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym, w ten sposób, że Dyrektor Klubu Dziecięcego, w pierwszym dniu miesiąca, na podstawie umów z rodzicami, przygotowuje rejestr dzienny godzinowego pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym, który przekazywany jest opiekunom pracującym w grupie. Opiekun odnotowuje w rejestrze obecność dziecka. Dane w rejestrze są podstawą rozliczeń odpłatności za wyżywienie.

§ 4
Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym:

 

GODZINA

AKTYWNOŚĆ

6.00- 8.00

Przyjmowanie dzieci do KLUBU DZIECIĘCEGO:

 

- zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

- indywidualne zajęcia edukacyjne

- zabawy manipulacyjne

- zabawy konstrukcyjne

- zabawy dźwiękonaśladowcze

- inne w zależności od potrzeb

 

8.00- 8.30

Początek dnia w grupach, praca wyrównawcza i stymulacyjna, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Czynności porządkowe po porannych zajęciach.

8.30- 8.45

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania

8.45- 9.15

Śniadanie

9.15- 9.30

Czynności higieniczne po śniadaniu

9.30- 11.00

Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze, zabawy dowolne, grupowe, tematyczne.

Rozwijanie mowy i myślenia - śpiewanie piosenek - nauka rymowanek i wyliczanek - zabawy paluszkowe - zajęcia plastyczne, manipulacyjne.

 

11.00- 11.30

Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu

11.30- 12.15

Obiad

12.15- 13.55

Odpoczynek- leżakowanie, słuchanie kołysanek, relaksacja przy muzyce, muzykoterapia.

13.55-14.20

Podwieczorek

14.20- 14.35

Czynności higieniczne po podwieczorku

14.00- 17.00

 

- zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

- indywidualne zajęcia edukacyjne

- zabawy manipulacyjne

- zabawy konstrukcyjne

- zabawy dźwiękonaśladowcze

- rozchodzenie się dzieci

 

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, uwzględniając jakość powietrza organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

Rozdział II Personel Klubu Dziecięcego

§ 5
1. W skład personelu w Klubie Dziecięcym wchodzą dyrektor, opiekunowie oraz pracownicy pomocniczy.
2. Dyrektor Klubu Dziecięcego jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników i działa jako reprezentant pracodawcy jakim jest jednostka organizacyjna gminy w postaci Klubu Dziecięcego.
3. Dyrektora Klubu Dziecięcego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Bestwina.

Obowiązki Dyrektora Klubu Dziecięcego
§ 6
Do obowiązków Dyrektora Klubu Dziecięcego należy:
1. Kierowanie bieżącą pracą w Klubie Dziecięcym.
2. Opracowanie dokumentacji, związanej z działalnością Klubu, w tym wydawanie zarządzeń. Pełnienie obowiązków pracodawcy względem zatrudnionych w Klubie Dziecięcym pracowników.
3. Organizowanie funkcjonowania placówki, odpowiedzialność za jej prawidłowe działanie oraz wykonywanie zadań statutowych, przygotowanie planu finansowego jednostki i odpowiedzialność za jego prawidłową i zgodną z prawem realizację, w szczególności w zakresie finansów publicznych.
4. Planowanie przydziału środków przeznaczonych na zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne i materiały, wyposażenie i konserwację urządzeń do zabawy oraz nauki dla dzieci, przy uwzględnieniu wymogów prawa zamówień publicznych.
5. Zarządzanie infrastrukturą, przeglądy mienia i wyposażenia jednostki oraz podejmowanie odpowiednich działań, aby placówka była bezpiecznym miejscem dla dzieci, pracowników i odwiedzających.
6. Prowadzenie rekrutacji dzieci do Klubu dziecięcego, zgodnie z wymogami statutowymi i przepisami prawa.
7. Organizacja, prowadzenie i koordynacja współpracy z rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego.
8. Monitorowanie postępów dzieci oraz przeprowadzanie konsultacji z rodzicami / opiekunami prawnymi przy współudziale opiekunów i specjalistów, zatrudnionych w Klubie.
9. Inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania placówki oraz zadania zlecone przez organ założycielski.
10. W czasie nieobecności Dyrektora Klubu Dziecięcego jego bieżące obowiązki przejmuje pracownik wskazany i upoważniony pisemnie przez Dyrektora.


Opiekunowie Klubu Dziecięcego:
§ 7
1. Opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym sprawują opiekunowie/pedagodzy, zwani dalej: opiekunami. Jeden opiekun zajmuje się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki maksymalnie pięciorgiem dzieci.
2. Wszystkie zatrudnione w Klubie osoby, będące opiekunami dzieci posiadają odpowiednie dla danego stanowiska kwalifikacje oraz badania lekarskie.

§ 8
I. Do podstawowych obowiązków opiekuna, zatrudnionego w Klubie Dziecięcym należy w szczególności:
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; reagowanie natychmiast na każdy płacz i wołanie Dziecka; pełen troskliwości stosunek do dzieci, łagodne i wyrozumiałe ich traktowanie;
2. Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad dziećmi uczęszczającymi do Klubu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności i profesjonalizmu. Realizacja celów i zadań Klubu, określonych w jego statucie.
3. Poszanowanie godności Dziecka i respektowanie jego praw.
4. Planowanie i przeprowadzanie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość przy uwzględnieniu zasad statutowych i przepisów prawa.
5. Planowanie i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny Dziecka, właściwy dla jego wieku.
6. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym dla dzieci uczęszczających do Klubu.
7. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do pracy z przydzieloną grupą.
8. Szczegółowa organizacja planu dnia i dbałość o jego wykonanie.
9. Natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora Klubu Dziecięcego o objawach chorobowych zauważonych u dziecka lub o każdym innym zdarzeniu, wymagającym wiedzy przełożonego..
10. Odpowiednie przygotowanie Dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza.
11. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem, zachowanie i przestrzeganie zasad BHP, dbałość o ład i porządek w salach pobytu dzieci oraz innych pomieszczeniach Klubu Dziecięcego.
12. Niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora Klubu Dziecięcego o zauważonym w placówce: wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób o grożącym niebezpieczeństwie.
13. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod pracy, dostosowanych do potrzeb i wieku dzieci.
14. Planowanie własnego rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
15. Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej oraz organizacja spotkań z Rodzicami / Prawnymi Opiekunami przy współpracy z Dyrektorem.
16. Odpowiedzialność za życie i zdrowie podopiecznych Klubu Dziecięcego podczas ich pobytu w Klubie Dziecięcym oraz spacerów, wycieczek poza jego teren.
17. Wspieranie i współpraca z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami Dzieci w zakresie podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych.
18. Realizacja zaleceń Dyrektora Klubu Dziecięcego oraz organu założycielskiego.
19. Wykonywanie wszelkich innych prac przydzielonych przez Dyrektora Klubu Dziecięcego lub organ założycielski wynikających z bieżącej działalności placówki oraz niezbędnych dla jej prawidłowego działania.
II. W bezpośredniej opiece nad dziećmi opiekun zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1. każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci;
2. opiekun opuszczający grupę może uczynić to wyłącznie w momencie przybycia drugiego opiekuna, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
3. opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Klubu Dziecięcego;
4. obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
5. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Klubu Dziecięcego, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.


Obowiązki Pracownika Pomocniczego:
§ 9
Pracownicy pomocniczy realizują obowiązki szczegółowo określone przez Dyrektora w ich zakresach czynności.
Do zadań poszczególnych pracowników pomocniczych należy także:
1. Pomoc Opiekunom w pielęgnacji i opiece nad dziećmi (mycie, przebieranie, układanie do snu, spacer, zabawa).
2. Pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków.
3. Pomoc w kuchni i jadalni.
4. Pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków.
5. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach Klubu Dziecięcego.
6. Inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania placówki zlecone przez kierownika Klubu Dziecięcego i organ założycielski.

Obowiązki w zakresie obsługi żywieniowej:
§ 10
Dyrektor odpowiada za prawidłową organizację obsługi żywieniowej placówki, poprzez powierzanie w zakresach czynności odpowiednich pracowników zadania zapewniające:
1.Właściwe porcjowanie i wydawanie posiłków.
2. Utrzymywanie w czystości naczyń, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń do przygotowania posiłków oraz dbanie o stan sanitarny pomieszczeń.
3. Utrzymywanie w czystości lodówek.
4. Przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz higienie osobistej, dbanie o odzież ochronną.

Rozdział III Zasady funkcjonowania Klubu Dziecięcego
§ 11
Cele, zadania Klubu Dziecięcego, warunki przyjęcia do Klubu, zasady ponoszenia odpłatności określa statut Klubu Dziecięcego, nadany uchwałą Rady Gminy Bestwina.

§ 12
1.Przy pełnej obsadzie dzieci w Klubie Dziecięcym ( 30 dzieci ) w Klubie funkcjonują dwa oddziały – grupy wiekowe ( od 1 do 2 lat i od 2 do 3 lat).
2. Rodzice informowani są przez personel Klubu Dziecięcego o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.
3. Dyrektor Klubu lub bezpośredni opiekun dziecka obowiązany i uprawniony jest udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
4.Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu Klubu Dziecięcego, Dyrektor Klubu po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki w karcie pielęgnacyjnej dziecka i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez Klub Dziecięcy. Jeżeli rodzice kwestionują konieczność zaprzestania korzystania z tego powodu z usług w Klubie Dziecięcym, proszeni są o osobistą obserwację zachowania dziecka w grupie w Klubie Dziecięcym. Ponadto rodzicom wydaje się pisemną opinię o możliwości weryfikacji opinii sporządzonej przez Klub Dziecięcy przez poradnię psychologiczną dla dzieci.

§ 13
1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do Klubu Dziecięcego każdorazowo informując pracownika Klubu Dziecięcego, że dziecko jest zdrowe.
2. Choroba lub jej objawy stanowią podstawę do odmowy przyjęcia dziecka do placówki.
3. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Klubie Dziecięcym objawów chorobowych, w szczególności: kaszel, podwyższona temperatura, objawy alergii, o tej okoliczności informuje się niezwłocznie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, zobowiązując do niezwłocznego (max do 2 godzin ) odbioru dziecka z placówki. W razie potrzeby dyrektor lub opiekun ma prawo wezwać, bez konsultacji z rodzicem, lekarza lub pogotowie. Ewentualne koszty z tym związane ponoszą rodzice/ opiekunowi prawni.
4. Personel Klubu dziecięcego nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw.
5. Z powodów organizacyjnych rodzice/ opiekunowie prawni winni informować Dyrektora Klubu Dziecięcego o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Klubie do godz. 08:30 danego dnia.
6. Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy wnoszone do placówki. Dziecko uczęszczające do Klubu nie powinno nosić żadnej biżuterii.

§ 14
1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych. Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka z Klubu Dziecięcego.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, zawiera:
a) imię i nazwisko osoby upoważnionej;
b) nr dowodu tożsamości,
c) nr telefonu kontaktowego;
d) datę i czytelny podpis rodziców;
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Klubu Dziecięcego przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Odbiór dziecka następuje bezwzględnie zgodnie z godzinami pracy Klubu. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy placówki opiekun lub Dyrektor kontaktuje się z rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonów kontaktowych. Jeżeli odbiór dziecka będzie niemożliwy lub kontakt z rodzicami jest nieskuteczny dyrektor lub opiekun powiadamia o zaistniałym fakcie dyżurnego Komendy Policji w Czechowicach – Dziedzicach.
5. Dzieci nie mogą być wydane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych środków odurzających. W sytuacjach wątpliwych ocena sytuacji należy do opiekuna lub Dyrektora Klubu, który w razie potrzeby wzywa na miejsce Policję.
6. Wszelkie oświadczenia rodziców dotyczące władzy rodzicielskiej będą respektowane wyłącznie w oparciu o przedłożone prawomocne rozstrzygnięcia właściwego Sądu.

Rozdział IV Opłaty
§ 15
1. Zasady ponoszenia i rozliczania opłat oraz ich rodzaje określa statut Klubu Dziecięcego.
2. Wysokość opłat wynika z uchwały Rady Gminy Bestwina.
3. Wysokość opłat, zasady rozliczeń akceptowana jest przez rodzica/ opiekuna prawnego w umowie.
4. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem w terminie i na konto wskazane w umowie.
5. Zwłoka w płatnościach będzie wiązała się z naliczeniem odsetek ustawowych.
6. Konsekwencje zalegania z opłatami reguluje statut Klubu Dziecięcego.


Rozdział V Prawa i obowiązki rodziców
§ 16
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie statutu Klubu Dziecięcego,
b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
c) podpisanie umowy z Klubem i wywiązywanie się z jej zobowiązań,
2. Rodzice mają obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Klubu Dziecięcego o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora Klubu Dziecięcego i organu założycielskiego.
4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych Dyrektora Klubu Dziecięcego i stosować się do nich.

§ 17
1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
• domowe obuwie,
• pampersy, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające
• oznakowaną piżamę,
• bieliznę osobistą i odzież na zmianę;
• smoczek i butelki jeśli dziecko ich używa.
2. Wszystkie rzeczy dziecka muszą być podpisane.
3. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystej piżamy przynajmniej raz na 2 tygodnie .
4. Jeżeli dziecko:
a) korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w Klubie Dziecięcym, rodzice mogą przekazać je personelowi Klubu wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,
b) ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel Klubu o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości Klubu Dziecięcego zapewnić dziecku optymalne warunki.

§ 18
Rodzice maja prawo do:
1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekuna dziecięcego w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,
3. wyrażania i przekazywania opiekunowi i Dyrektorowi Klubu Dziecięcego wniosków z obserwacji pracy Klubu Dziecięcego,
4. kierowania do personelu Klubu Dziecięcego uwag mających na celu troskę o dobro dziecka,
5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Klubu Dziecięcego organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany kierownik Klubu Dziecięcego
6. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

§ 19
Rodzice dziecka chodzącego do Klubu Dziecięcego, mogą wejść do sali pobytu dzieci, po wcześniejszym umówieniu się z Dyrektorem Klubu lub opiekunami grupy, chyba że wykluczają to powszechnie obowiązujące przepisy sanitarne.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 20
Dyrektor Klubu Dziecięcego lub organ prowadzący, obowiązany jest udostępnić każdemu Statut i Regulamin organizacyjny Klubu Dziecięcego.

 

 

 

ANEKS nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Klubu Dziecięcego „PUCHATEK”
z dnia 31 lipca 2021r.


W Regulaminie Organizacyjnym Klubu Dziecięcego „PUCHATEK” wprowadza się następujące zmiany:


W § 16 dodano pkt 5:

5. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Klubie Dziecięcym „Puchatek” wyraźnych objawów chorobowych (chorobowe zmiany skórne, podniesiona temperatura, kaszel, katar, biegunka itd.) rodzic poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub ustnie, zobowiązany jest do odbioru dziecka niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od powiadomienia. W celu stwierdzenia choroby bądź innej przyczyny złego samopoczucia obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest pozostawienie dziecka pod swoją opieką przez 48 godzin.

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2021r.
Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Dziecięcego „PUCHATEK” nie ulegają zmianie.

 Kaniów, dnia 31 lipiec 2021r.