Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Klub Dziecięcy „Puchatek” z siedzibą w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 15, 43-514 Kaniów, tel.: 532 391 045, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Sabiną Papaj można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o przedstawione podstawy prawne:
• dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego¬ – w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych oraz wypełnienia obowiązków prawnych z tym związanych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• w celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO,
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ewentualna konieczność dochodzenia i realizacji roszczeń cywilno-prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wypełnienie obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu promocji działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez klub dziecięcy w mediach oraz na stronie internetowej i facebooku, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe, jak również dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia (w zakresie przetwarzania, którego podstawą nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jak również danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem objęcia Pani/Pana dziecka opieką w Klubie Dziecięcym „Puchatek” oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność nawiązania współpracy.
9. Pani/Pana dane osobowe, jak również dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.