§ 1. NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA

1. Klub Dziecięcy w Kaniowie jest gminną jednostką organizacyjną, działająca jako jednostka budżetowa, sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech.
2. Podmiotem, który utworzył Klub Dziecięcy jest Gmina Bestwina.
3. Miejscem prowadzenia Klubu dziecięcego jest Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 15.
4. Klub Dziecięcy używa nazwy: Klub Dziecięcy "PUCHATEK"

 

§ 2. CELE I ZADANIA KLUBU DZIECIĘCEGO ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WSPOMAGANIA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA ORAZ WSPOMAGANIA RODZINY W WYCHOWANIU, A W PRZYPADKU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

1. Celem działania Klubu Dziecięcego jest prowadzenie działalności pielęgnacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku od jednego roku do lat trzech.
2. Działalność, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu dostosowana jest do wieku dzieci i ich indywidualnych potrzeb.
3. Organizacja opieki dla dzieci niepełnosprawnych odbywa się z uwzględnieniem zaleceń wynikających z indywidualnych orzeczeń dotyczących niepełnosprawności.
4. Realizacja celów Klubu Dziecięcego następuje z uwzględnieniem następujących wymogów:
a) w czasie pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym opiekę nad nimi sprawować będzie fachowy personel, zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie, którego skład i liczebność dostosowany będzie do liczby dzieci uczęszczających do Klubu dziecięcego oraz ich potrzeb,
b) opiekunowie zatrudnieni w Klubie Dziecięcym współpracować będą na bieżąco z rodzicami dzieci poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad dotyczących pracy z dzieckiem w celu jego jak najlepszego rozwoju.
5. Do zadań Klubu Dziecięcego należy:
a) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności,
b) zapewnienie opieki nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka,
c) zapewnienie właściwej opieki i pielęgnacji dzieciom, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
d) zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,
e) zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej,
f) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka,

Cele i zadania Klubu Dziecięcego realizowane są poprzez:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi w bezpiecznej i miłej atmosferze oraz stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,
b) wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz sprawności manualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
c) ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
d) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy dla jego rozwoju,
e) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
f) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie muzycznej, plastycznej i teatralnej,
g) opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności i wynikających z niego szczególnych potrzeb dziecka.

 

§ 3. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO PREFERENCJE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI W PRZYPADKU O KTÓRYM MOWA W ART. 18b USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH

 

1. Do Klubu Dziecięcego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bestwina, w wieku od 1 roku do lat trzech.
2. Zapisy do Klubu Dziecięcego prowadzone są przez cały rok, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
3. Rodzice dziecka ubiegający się o jego przyjęcie do Klubu Dziecięcego zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka.
4. Naboru dzieci do Klubu Dziecięcego dokonuje Dyrektor placówki.
5. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Klubu Dziecięcego przekracza liczbę wolnych miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
a) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),
b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
6. W przyjmowaniu dzieci na pozostałe miejsca brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do Klubu Dziecięcego
b) dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących na terenie gminy Bestwina,
c) dzieci z ciąży mnogiej.
7. Dzieci nieprzyjęte do Klubu Dziecięcego z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie.
8. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do Klubu Dziecięcego zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie, przy uwzględnieniu kryteriów preferencyjnych.
9. Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka, zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminami, obowiązującymi w placówce oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług przez Klub Dziecięcy.
10. W przypadku zgłoszonej, przez rodziców dziecka, w formie pisemnej, jego nieobecności, trwającej powyżej dwóch miesięcy, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.
11. 1. Dyrektorowi placówki przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Klubu Dziecięcego:
a) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce wynoszącej więcej niż 21 dni
b) w przypadku zalegania z opłatami za pobyt lub wyżywienie i nieuregulowanie zaległości w dodatkowym terminie, pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania
c) w przypadku podania nieprawdziwych informacji we wniosku o przyjęcie dziecka do klubu.

11. 2. Skreślenie z listy w przypadkach określonych w pkt 1 może nastąpić po uprzednim powiadomieniu rodziców o tym fakcie. Wiadomość przesłana listem poleconym na adres wskazany we wniosku o przyjęcie, będzie uważana za skutecznie doręczoną.
12. Dyrektor placówki skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Klubu Dziecięcego w przypadku pisemnej rezygnacji rodziców z korzystania z usług Klubu.
13. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka niepełnosprawnego może być jedynie brak organizacyjnych lub kadrowych możliwości Klubu Dziecięcego w organizacji bezpiecznej opieki nad dzieckiem w konkretnym przypadku.

 

§ 4. OPŁATY

 

1. Pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym jest odpłatny. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Klubie.
2. Wysokość opłat określona jest w uchwale organu stanowiącego gminy Bestwina.
3. Opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Klubie. Rodzice nie wnoszą opłaty w przypadku zamknięcia Klubu Dziecięcego.
4. Opłata za wyżywienie pobierana jest po miesiącu rozliczeniowym. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu obowiązującej, dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.
5. Opłaty określone w pkt 1 niniejszego paragrafu wnoszone są w oparciu o umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy rodzicami a Klubem Dziecięcym.

 

§ 5. ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W KLUBIE DZIECIĘCYM

 

1. Rodzice dziecka uczęszczającego do Klubu Dziecięcego mają prawo do:
a) uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju psychoruchowego dziecka,
b) uzyskiwania informacji na temat planu pracy Klubu Dziecięcego,
c) przekazywania dyrektorowi Klubu Dziecięcego wniosków dotyczących pracy tego Klubu,
d) uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Klub Dziecięcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu uczestnictwa z Dyrektorem Klubu.
2. Udział rodzica w zajęciach Klubu Dziecięcego nie może zakłócać rozkładu dnia obowiązującego w tym Klubie.
3. Rodzic biorący udział w zajęciach Klubu nie może zagrażać swoim stanem zdrowia bezpieczeństwu dzieci i personelu. Wyklucza się udział w zajęciach rodziców przeziębionych, kasłających, z podwyższoną temperaturą lub posiadających jakiekolwiek objawy infekcji, czy choroby zakaźnej.

 

§ 6. INNE POSTANOWIENIA

 

1. Organizację pracy Klubu Dziecięcego w tym godziny jego pracy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
2. Zasady gospodarki finansowej Klubu dziecięcego określa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz przepisy odrębne.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.
4. Zmiany w statucie dokonywane będą w trybie określonym dla jego nadania.