Regulamin pracy Klubu Dziecięcego „PUCHATEK”  od 15.02.2021 r.
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych
w czasie zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2


Informacje wstępne:

1. Niniejsza Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki
w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników klubu dziecięcego oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. Celem procedury jest: określenie zasad organizacji pracy klubu dziecięcego w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
3. Do klubu dziecięcego może przychodzić tylko:
- dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
- dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
- dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
4. Wychowanek może być przyprowadzany do placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
5. Przez objawy, o których mowa w pkt. 4 rozumie się:
- podwyższoną temperaturę ciała,
- ból głowy i mięśni,
- ból gardła,
- kaszel,
- duszności i problemy z oddychaniem,
- uczucie wyczerpania,
- brak apetytu.

6. Należy ograniczyć na terenie szkoły/placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły/placówki możliwe jest tylko w wyznaczo-nych przez dyrektora miejscach.
8. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły/placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4).
9. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 
Organizacja pracy klubu dziecięcego:

1. Klub dziecięcy czynny jest w godzinach od 6.00 do 17.00.
2. Zajęcia prowadzone są w 2 grupach,
3. W klubie dziecięcym może przebywać 30 dzieci.
4. Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, a pojedynczo lub w grupach dwuosobowych), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali.

Dzieci przebywając w klubie dziecięcym będą:

1. Bardzo często wykonywać czynności higieniczne i samoobsługowe pod nadzorem nauczyciela i pomocy nauczyciela/woźnej;
2. Korzystać z zabawek i pomocy dydaktycznych, które łatwo można dezynfekować;
3. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek lub innych przedmiotów z domu


Zakres dostosowania klubu dziecięcego do obowiązujących wymagań:

1. Zastosowane zasad bezpieczeństwa i higieny:
- Ograniczenie do minimum przebywania na terenie klubu dziecięcego osób z zewnątrz,
- Wydzielenie strefy bezpieczeństwa – część holu i szatnia,
- Umieszczenie płynów dezynfekujących przy drzwiach wejściowych do klubu dziecięcego (w holu),
- Wyposażenie pracowników w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy,
- Usunięcie z sal dywanów, miękkich kanap i foteli, zabawek i pomocy trudnych lub niemożliwych do dezynfekcji.
- Utrzymywanie w czystości sal i ciągów komunikacyjnych, w tym mycie
i dezynfekowanie powierzchni dotykowych i płaskich podłóg, poręczy, klawiatur, klawiatury domofonu, klamek, włączników, zabawek, blatów stołów i szafek, krzeseł, zabawek, itd.
- Codzienne dezynfekowanie zabawek i sprzętu sportowego
- Wietrzenie sal co godzinę w ciągu dnia.
- Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – jest to część pomieszczenia holu.
- Wydanie pracownikom zakazu: grupowania, nieuzasadnionego przemieszczania się po klubie dziecięcym.
- Nakaz noszenia maseczek / przyłbic przez pracowników, rodziców i osoby obce przebywające w strefie bezpieczeństwa.
-Nakaz dokonywania pomiaru temperatury dzieciom i pracownikom w przypadku pogorszenia samopoczucia.

2. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

Przyprowadzanie dziecka do klubu dziecięcego:

1. Dziecko przyprowadzamy do klubu dziecięcego bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.
2. Do klubu dziecięcego można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
3. Opiekunka lub dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy chorobowe.
4. Niedopuszczalne jest przyprowadzenie do klubu dziecięcego dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
5. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów: przy pierwszym przyjściu dziecka do klubu dziecięcego i przy każdej ich zmianie.
6. Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do klubu dziecięcego:

– Rodzicu:

- Musisz mieć zakryte usta i nos (np. maseczka lub przyłbica)
- Drzwi będą zamknięte. Zadzwoń dzwonkiem i poczekaj na pracownika.
- Szybko pożegnaj się z dzieckiem w szatni – dziecko do szatni wchodzi samo.
- Pierwszą czynnością dziecka po wejściu do sali jest umycie rąk pod kontrolą opiekunki/pomocy/woźnej.

7. W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 17:00.
2. Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka :

– Rodzicu:

- Musisz mieć zakryte usta i nos (np. maseczka lub przyłbica)
- Drzwi będą zamknięte. Zadzwoń dzwonkiem i poczekaj na pracownika.
- Opiekunka/pomoc /woźna przygotuje dziecko do wyjścia
- W razie konieczności pracownik może poprosić Cię o okazanie Twojego dowodu osobistego – z bezpiecznej odległości.
- Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym czekającym.

3. W czasie oczekiwania na wejście do klubu dziecięcego i spotkaniu innych rodziców należy zachowywać między sobą odstęp 1,5 m.
4. Pamiętaj aby osoba, która przychodzi po dziecko była pisemnie upoważniona.

Sposób komunikowania się

1. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem telefonicznie i mailowo.
2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą poprosić o rozmowę z opiekunką grupy:
- stojąc w strefie bezpieczeństwa;
-gdy będzie możliwe zapewnienie opieki pozostałym dzieciom w grupie przez opiekunkę/woźną.
3. Rodzice mogą poprosić o bezpośrednią rozmowę z dyrektorem klubu dziecięcego:
- stojąc w strefie bezpieczeństwa;
- w wyjątkowych sytuacjach (np. przy rozmowie wymagającej poufności) dopuszcza się możliwość rozmowy z dyrektorem w gabinecie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (wyłącznie na ustaloną godzinę).

Organizacja żywienia dzieci i pracowników w klubu dziecięcym z zachowaniem reżimu sanitarnego:

1. Wyżywienie w przedszkolu w dalszym ciągu składa się z 3 posiłków wydawanych w godzinach:

8.45 – śniadanie, 11.30 – obiad, 13:55 – podwieczorek

2. Za przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, tak jak dotychczas, odpowiadają pracownicy kuchni i woźne, w tym:
Myją i wyparzają sztućce i naczynia, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
- Dezynfekują blaty robocze, taborety, krany, poręcze, powierzchnie płaskie, itd.
- Odbierają towar z zachowaniem określonych zasad, bez kontaktu z dostawcą.
- Dostawcy żywności zobowiązani są stosować zasady reżimu sanitarnego.
-Dziecko nie może wnosić do klubu dziecięcego własnego pożywienia


Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego

Opiekunowi sprawującemu opiekę nad dziećmi danej grupy przydziela się dodatkowe zadania na czas obowiązywania procedury:
1. Organizowanie zajęć w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieciom, sobie i pomocy/woźnej – w tym:
- ograniczenie bezpośredniego kontaktu;
- częste i regularne mycie rąk przez dzieci pod kontrolą opiekunki lub pomocy/woźnej;
- wzmożenie kontroli mycia rąk przez dzieci po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem i po powrocie z podwórka;
- dawanie przykładu swoją osobą, częste pokazy właściwego mycia rąk;
- zwracanie uwagi na nie dotykanie przez dzieci oczu, nosa i ust;
- uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy w łokieć lub w chusteczkę);
- wychodzenie z dziećmi na podwórko i powrót określonym przez Dyrektora wejściem;
- korzystanie z placu zabaw w wyznaczonej dla grupy strefie oraz korzystanie
ze sprzętu, który nie jest otoczony taśmą  unikanie organizowania większego skupiska dzieci .
2. Po przyjściu dziecka opiekunka udaje się z dzieckiem do łazienki, gdzie myje ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk (jest to pierwsza czynność dziecka po przekroczeniu progu sali);
3. Dokonywanie pomiaru temperatury dziecka w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia;
4. Usuwanie przedmiotów i sprzętów, których wg opiekunki nie można skutecznie zdezynfekować;
5. W miarę możliwości każde dziecko powinno korzystać jedynie z przydzielonych mu kredek, pędzli itp.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka:

1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od pozostałych osób.
2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika klubu dziecięcego wyznaczonego przez dyrektora klubu.
3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
- pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
5. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
6. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
8. Dyrektor Klubu Dziecięcego zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola:

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora Klubu Dziecięcego, który podejmuje następujące działania:
- kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
- zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem
i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
- do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
- o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora Klubu Dziecięcego.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub dziecka innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w informacjach wstępnych nie mogą przychodzić do pracy.
6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji.
7. Dyrektor Klubu Dziecięcego zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie:

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
- każdego pracownika klubu dziecięcego/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
- rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
- każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
- pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
- poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
- jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy klubu dziecięcego nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 
Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola:

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu funkcjonowanie lub innych środkach prewencyjnych.
2. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor klubu dziecięcego zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
3. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba

Postanowienia końcowe:

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice i wszyscy pracownicy klubu dziecięcego.
3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor klubu dziecięcego.
4. Procedura wchodzi w życie 15.02.2021 r. Zarządzeniem Dyrektora Klubu Dziecięcego nr 1/2021.
5. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w informacjach wstępnych) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej.
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bielsko-Biała , kontakt:
- Nr. Tel. – 33 816 00 12
- Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,

7. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się klub dziecięcy strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
8. Zmian w procedurze dokonuje dyrektor klubu dziecięcego na podstawie zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego.
9. Procedura obowiązuje od dnia wprowadzenia do odwołania.

 

Dyrektor Klubu Dziecięcego „PUCHATEK” w Kaniowie. 
Klub Dziecięcy „PUCHATEK” w Kaniowie
Zarządzenie nr1/2021